Fandom

Pokémon Uranium Wiki

List of Pokémon by base stats

1,274pages on
this wiki
Add New Page
Comments8 Share

Base stats are an important defining characteristic of each Pokémon species. Below is a list of Pokémon and their base stats, sortable by column.

List of Pokémon by base stats

# Pokémon HP Attack Defense Sp. Attack Sp. Defense Speed Total Average
001 Icon001 Orchynx 50 55 55 50 70 70 350 58.33
002 Icon002 Metalynx 85 95 115 70 100 65 530 88.33
002 Icon002 Metalynx (Mega Metalynx) 85 140 160 70 110 65 630 105
003 Icon003 Raptorch 40 55 45 65 50 70 325 54.17
004 Icon004 Archilles 75 90 80 90 80 125 540 90
004 Icon004 Archilles (Mega Archilles) 75 90 95 135 90 155 640 106.67
005 Icon005 Eletux 60 50 65 50 65 45 335 55.83
006 Icon006 Electruxo 95 80 95 90 105 85 550 91.67
006 Icon006 Electruxo (Mega Electruxo) 95 90 105 145 105 110 650 108.33
007 Icon007 Chyinmunk 35 40 50 55 50 55 285 47.5
008 Icon008 Kinetmunk 65 45 70 75 70 90 415 69.17
009 Icon009 Birbie 50 36 30 55 50 43 264 44
010 Icon010 Aveden 62 50 42 77 62 65 358 59.67
011 Icon011 Splendifowl 80 65 55 105 80 93 478 79.67
012 Icon012 Cubbug 45 53 70 40 60 42 310 51.67
013 Icon013 Cubblfly 53 63 90 50 80 42 378 63
014 Icon014 Nimflora 75 103 80 70 70 92 490 81.67
015 Icon015 Barewl 50 50 90 40 55 35 320 53.33
016 Icon016 Dearewl 65 75 120 50 65 45 420 70
017 Icon017 Gararewl 75 100 140 65 85 55 520 86.67
018 Icon018 Grozard 25 45 25 55 45 85 280 46.67
019 Icon019 Terlard 60 80 65 85 70 95 455 75.83
020 Icon020 Tonemy 60 45 45 40 45 95 330 55
021 Icon021 Tofurang 100 60 85 40 85 60 430 71.67
022 Icon022 Dunsparce 100 70 70 65 65 45 415 69.17
023 Icon023 Dunseraph 150 80 80 75 80 75 540 90
024 Icon024 Fortog 65 50 40 65 80 35 335 55.83
025 Icon025 Folerog 80 60 60 75 90 50 415 69.17
026 Icon026 Blubelrog 105 70 75 105 115 65 535 89.17
027 Icon027 Magikarp 20 10 55 15 20 80 200 33.33
028 Icon028 Gyarados 95 125 79 60 100 81 540 90
028 Icon028 Gyarados (Mega Gyarados) 95 155 109 70 130 81 640 106.67
029 Icon029 Feleng 50 70 45 35 35 50 285 47.5
030 Icon030 Felunge 60 95 70 45 37 95 402 67
031 Icon031 Feliger 100 145 105 35 95 65 545 90.83
032 Icon032 Mankey 40 80 35 35 45 70 305 50.83
033 Icon033 Primeape 65 105 60 60 70 95 455 75.83
034 Icon034 Empirilla 80 115 70 80 80 95 520 86.67
035 Icon035 Owten 50 60 30 40 35 75 290 48.33
036 Icon036 Eshouten 75 85 55 65 60 110 450 75
037 Icon037 Lotad 40 30 30 40 50 30 220 36.67
038 Icon038 Lombre 60 50 50 60 70 50 340 56.67
039 Icon039 Ludicolo 80 70 70 90 100 70 480 80
040 Icon040 Smore 40 30 40 70 40 45 265 44.17
041 Icon041 Firoke 80 60 60 100 60 65 425 70.83
042 Icon042 Brailip 90 35 65 75 80 45 390 65
043 Icon043 Brainoar 105 35 85 100 140 65 530 88.33
044 Icon044 Ekans 35 60 45 40 55 55 290 48.33
045 Icon045 Arbok 60 85 70 65 80 80 440 73.33
045 Icon045 Arbok (Mega Arbok) 60 130 100 65 95 90 540 90
046 Icon046 Tancoon 55 55 40 45 55 60 310 51.67
047 Icon047 Tanscure 80 85 60 55 80 95 455 75.83
048 Icon048 Sponee 40 20 45 50 60 55 270 45
049 Icon049 Sponaree 88 35 68 82 90 70 433 72.17
050 Icon050 Pahar 45 45 50 70 60 60 330 55
051 Icon051 Palij 60 45 60 90 80 85 420 70
052 Icon052 Pajay 80 50 60 110 80 100 480 80
053 Icon053 Jerbolta 60 65 45 85 65 110 430 71.67
054 Icon054 Comite 50 30 55 75 40 60 310 51.67
055 Icon055 Cometeor 75 45 65 95 60 75 415 69.17
056 Icon056 Astronite 80 85 85 115 75 105 545 90.83
057 Icon057 Mareep 55 40 40 65 45 35 280 46.67
058 Icon058 Flaaffy 70 55 55 80 60 45 365 60.83
059 Icon059 Ampharos 90 70 85 115 90 55 505 84.17
059 Icon059 Ampharos (Mega Ampharos) 90 95 105 165 110 45 610 101.67
060 Icon060 Baashaun 70 75 50 35 40 40 310 51.67
061 Icon061 Baaschaf 85 90 70 45 65 55 410 68.33
062 Icon062 Baariette 100 125 85 75 85 75 545 90.83
062 Icon062 Baariette (Mega Baariette) 100 160 107 75 103 100 645 107.5
063 Icon063 Tricwe 40 65 35 30 30 65 265 44.17
064 Icon064 Harylect 70 100 55 50 60 85 420 70
065 Icon065 Costraw 55 40 40 55 55 60 305 50.83
066 Icon066 Trawpint 90 50 85 85 95 85 490 81.67
067 Icon067 Lunapup 64 64 64 30 44 36 302 50.33
068 Icon068 Herolune 95 124 83 63 68 60 493 82.17
069 Icon069 Minyan 48 64 36 58 35 61 302 50.33
070 Icon070 Vilucard 75 108 60 102 58 90 493 82.17
071 Icon071 Buizel 55 65 35 60 30 85 330 55
072 Icon072 Floatzel 85 105 55 85 50 115 495 82.5
073 Icon073 Modrille 50 70 60 40 45 50 315 52.5
074 Icon074 Drilgann 75 140 70 60 75 55 475 79.17
074 Icon074 Drilgann (Mega Drilgann) 75 180 88 60 88 84 575 95.83
075 Icon075 Gligar 65 75 105 35 65 85 430 71.67
076 Icon076 Gliscor 75 95 125 45 75 65 480 80
077 Icon077 Sableye 50 75 75 65 65 50 380 63.33
078 Icon078 Cocaran 60 70 75 35 70 50 360 60
079 Icon079 Cararalm 80 80 85 35 85 80 445 74.17
080 Icon080 Cocancer 90 95 120 35 115 60 515 85.83
081 Icon081 Corsola 55 55 85 65 85 35 380 63.33
082 Icon082 Corsoreef 90 55 105 60 105 25 440 73.33
083 Icon083 Tubjaw 70 70 90 45 65 65 405 67.5
084 Icon084 Tubareel 105 100 140 55 85 65 550 91.67
085 Icon085 Cassnail 80 45 70 70 55 40 360 60
086 Icon086 Sableau 100 60 85 90 65 65 465 77.5
087 Icon087 Escartress 120 60 90 110 70 65 515 85.83
088 Icon088 Nupin 75 20 45 80 70 25 315 52.5
089 Icon089 Gellin 90 35 75 120 100 85 505 84.17
090 Icon090 Cottonee 40 30 60 35 50 65 280 46.67
091 Icon091 Whimsicott 60 65 85 80 75 115 480 80
092 Icon092 Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435 72.5
093 Icon093 Mismagius 60 60 60 105 105 105 495 82.5
094 Icon094 Barand 45 115 45 40 30 85 360 60
095 Icon095 Glaslug 70 25 35 70 70 35 305 50.83
096 Icon096 Glavinug 95 75 80 115 115 70 550 91.67
097 Icon097 S51 60 60 60 60 60 60 360 60
098 Icon098 S51-A 105 65 90 115 90 75 540 90
098 Icon098 S51-A (Mega S51-A T) 105 95 90 150 90 110 640 106.67
098 Icon098 S51-A (Mega S51-A M) 105 65 130 135 130 75 640 106.67
099 Icon099 Paraudio 50 40 55 60 50 50 305 50.83
100 Icon100 Paraboom 90 65 75 105 75 80 490 81.67
101 Icon101 Flager 40 55 45 65 50 90 345 57.5
102 Icon102 Inflagetah 85 100 60 80 80 150 555 92.5
102 Icon102 Inflagetah (Mega Inflagetah) 85 145 80 80 90 175 655 109.17
103 Icon103 Chimical 70 40 50 70 50 50 330 55
104 Icon104 Chimaconda 95 80 90 100 100 85 550 91.67
105 Icon105 Tikiki 50 75 55 50 50 70 350 58.33
106 Icon106 Frikitiki 75 125 70 90 65 85 510 85
107 Icon107 Unymph 45 65 75 25 35 20 265 44.17
108 Icon108 Harptera 70 130 75 90 75 125 565 94.17
109 Icon109 Chicoatl 65 45 50 70 50 80 360 60
110 Icon110 Quetzoral 80 45 65 85 65 90 430 71.67
111 Icon111 Coatlith 110 50 70 100 70 100 500 83.33
112 Icon112 Tracton 85 110 70 50 80 100 495 82.5
113 Icon113 Snopach 90 80 80 50 40 50 390 65
114 Icon114 Dermafrost 95 115 120 60 70 80 540 90
115 Icon115 Slothohm 60 90 50 50 20 70 340 56.67
116 Icon116 Theriamp 75 125 60 60 80 100 500 83.33
117 Icon117 Titanice 90 90 75 65 55 90 465 77.5
118 Icon118 Frynai 60 80 70 50 50 80 390 65
119 Icon119 Saidine 70 100 80 50 50 100 450 75
120 Icon120 Daikatuna 70 120 100 50 50 110 500 83.33
121 Icon121 Selkid 60 45 60 65 75 65 370 61.67
122 Icon122 Syrentide 98 68 108 88 108 88 558 93
122 Icon122 Syrentide (Mega Syrentide) 98 68 128 118 158 88 658 109.67
123 Icon123 Spritzee 78 52 60 63 65 23 341 56.83
124 Icon124 Aromatisse 101 72 72 99 89 29 462 77
125 Icon125 Miasmedic 81 102 72 79 99 29 462 77
126 Icon126 Jackdeary 80 65 60 65 60 60 390 65
127 Icon127 Winotinger 110 80 85 105 85 85 550 91.67
128 Icon128 Duplicat 60 70 60 60 70 70 390 65
129 Icon129 Eevee 55 55 50 45 65 55 325 54.17
130 Icon130 Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525 87.5
131 Icon131 Jolteon 65 65 60 110 95 130 525 87.5
132 Icon132 Flareon 65 130 60 95 110 65 525 87.5
133 Icon133 Espeon 65 65 60 130 95 110 525 87.5
134 Icon134 Umbreon 95 65 110 60 130 65 525 87.5
135 Icon135 Leafeon 65 110 130 60 65 95 525 87.5
136 Icon136 Glaceon 65 60 110 130 95 65 525 87.5
137 Icon137 Sylveon 95 65 65 110 130 60 525 87.5
138 Icon138 Nucleon 70 55 85 115 115 90 530 88.33
139 Icon139 Ratsy 50 35 40 45 40 50 260 43.33
140 Icon140 Raffiti 75 80 70 80 70 90 465 77.5
141 Icon141 Gargryph 80 80 150 85 75 70 540 90
142 Icon142 Masking 45 15 60 85 55 75 335 55.83
143 Icon143 Dramsama 135 25 90 105 65 95 515 85.83
143 Icon143 Dramsama (Mega Dramsama) 135 25 125 125 85 120 615 102.5
144 Icon144 Antarki 85 45 70 125 90 105 520 86.67
145 Icon145 Chupacho 80 80 50 70 60 50 390 65
146 Icon146 Luchabra 110 120 75 90 80 75 550 91.67
147 Icon147 Linkite 60 50 80 80 50 70 390 65
148 Icon148 Chainite 95 130 70 80 60 60 495 82.5
149 Icon149 Pufluff 60 70 60 50 60 70 370 61.67
150 Icon150 Alpico 75 60 70 110 78 132 525 87.5
151 Icon151 Anderind 90 127 100 60 75 78 530 88.33
152 Icon152 Colarva 45 65 45 70 50 70 345 57.5
153 Icon153 Frosulo 55 65 55 90 55 60 380 63.33
154 Icon154 Frosthra 85 60 55 140 95 115 550 91.67
155 Icon155 Fafurr 90 75 45 60 70 60 400 66.67
156 Icon156 Fafninter 120 110 77 95 98 90 590 98.33
157 Icon157 Shrimputy 43 50 65 80 35 35 308 51.33
158 Icon158 Krilvolver 73 90 85 120 45 85 498 83
159 Icon159 Lavent 70 105 70 105 70 90 510 85
160 Icon160 Swabone 40 85 55 50 55 60 345 57.5
161 Icon161 Skelerogue 55 105 65 60 65 70 420 70
162 Icon162 Navighast 80 115 75 90 75 90 525 87.5
163 Icon163 Stenowatt 75 85 60 75 80 110 485 80.83
164 Icon164 Jungore 100 100 50 50 50 40 390 65
165 Icon165 Majungold 125 135 75 70 75 60 540 90
166 Icon166 Hagoop 60 45 45 85 105 50 390 65
167 Icon167 Haagross 80 65 65 105 125 70 510 85
168 Icon168 Xenomite 66 44 56 76 74 64 380 63.33
169 Icon169 Xenogen 76 44 76 91 89 74 450 75
170 Icon170 Xenoqueen 96 44 96 116 114 84 550 91.67
171 Icon171 Hazma 106 54 88 66 92 44 450 75
172 Icon172 Geigeroach 66 54 104 92 66 88 470 78.33
173 Icon173 Minicorn 50 68 52 52 50 88 360 60
174 Icon174 Kiricorn 75 103 72 67 75 118 510 85
174 Icon174 Kiricorn (Mega Kiricorn) 75 123 72 127 75 128 600 100
175 Icon175 Oblivicorn 75 123 67 67 65 113 510 85
176 Icon176 Luxi 60 30 40 50 60 40 280 46.67
177 Icon177 Luxor 70 40 50 60 70 50 340 56.67
178 Icon178 Luxelong 100 70 80 90 100 80 520 86.67
179 Icon179 Praseopunk 85 80 85 100 70 80 500 83.33
180 Icon180 Neopunk 65 100 65 120 60 90 500 83.33
181 Icon181 Sheebit 62 62 48 38 42 48 300 50
182 Icon182 Terrabbit 76 84 70 60 66 64 420 70
183 Icon183 Laissure 105 125 100 80 95 95 600 100
184 Icon184 Volchik 55 40 50 65 40 55 305 50.83
185 Icon185 Voltasu 60 60 65 90 55 90 420 70
186 Icon186 Yatagaryu 90 90 85 130 85 120 600 100
187 Icon187 Devimp 65 65 55 30 45 40 300 50
188 Icon188 Fallengel 85 105 75 35 55 55 410 68.33
189 Icon189 Beliaddon 115 145 100 80 90 70 600 100
190 Icon190 Seikamater 155 95 90 105 90 65 600 100
191 Icon191 Garlikid 90 115 85 105 90 115 600 100
192 Icon192 Baitatao 90 70 110 135 100 105 610 101.67
193 Icon193 Leviathao 125 100 115 85 100 85 610 101.67
194 Icon194 Krakanao 90 145 90 70 120 95 610 101.67
195 Icon195 Lanthan 110 106 130 70 109 77 602 100.33
196 Icon196 Actan 96 144 96 73 94 97 600 100
197 Icon197 Urayne (Urayne Alpha) 82 120 86 134 84 102 608 101.33
197 Icon197 Urayne (Urayne Beta) 102 130 96 144 94 112 678 113
197 Icon197 Urayne (Urayne Gamma) 122 130 116 154 104 132 758 126.33
200 Icon200 Zephy 80 80 80 80 80 80 480 80


By attributes Body styleColorFootprintHeightWeightBreeding Stats
By evolution family No evolution familyTwo-stage familyThree-stage familyBranched
By in-game stats Base stats (Base stats by Type) • Catch rateEV YieldBase friendship
By category StarterLegendary (SeikamaterGarlikidSea MonstersBrothers of MetalUrayneZephy) • FossilPseudo-legendaryElemental InsectsPunk Twins

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.